ตัวอย่างผลงานหลังคาลอนมาตรฐาน(ตะเข็บคู)

..i hope you enjoy my works